Rocznik Józefowski

Informacje dla Autorów

Prosimy szanownych Autorów o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w kwestiach budzących wątpliwość prosimy kontaktować się bezpośrednio z Redakcją przez pocztę elektroniczną redakcja@rocznikjozefowski.pl lub telefonicznie pod numerem +48 605 035 774 (w godzinach 10-15).

Regulamin wydawniczy

Do „Rocznika Józefowskiego” mogą być zgłaszane teksty napisane w języku polskim i / lub w języku angielskim. Objętość tekstów: artykuły, felietony, eseje, wspomnienia – do 20 stron maszynopisu (ok. 40 000 znaków); recenzje, polemiki, omówienia, opinie – do 10 stron maszynopisu (ok. 20 000 znaków); biogram – do 5 stron maszynopisu (ok. 10 000 znaków), nota biograficzna – maksymalnie 1 strona maszynopisu (ok. 2 000 znaków). Odstępstwa od przyjętych objętości pozostają do indywidualnego ustalenia.

Ostateczny termin przyjmowania materiałów do publikacji w „Roczniku Józefowskim” upływa 31 grudnia. Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie tematów planowanych publikacji.

Redakcja „Rocznika Józefowskiego” odstępuje od korekt autorskich zgłaszanych materiałów. Obowiązek rzetelnego opracowania zgłaszanego materiału pod względem merytorycznym i formalnym spoczywa na Autorze.
Redakcja „Rocznika Józefowskiego” informuje, że m.in. Internet oraz Wikipedia (internetowa encyklopedia) zawierają dane, które są weryfikowalne z treścią przekazywanych do publikacji materiałów.

Redakcja „Rocznika Józefowskiego” przyjmuje również materiały wcześniej publikowane.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów czasopisma.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
W przypadkach wymagających szczególnego rozstrzygnięcia warunkiem publikacji jest pozytywna opinia Rady Naukowej „Rocznika Józefowskiego”.

1.Publikacja

Publikowanie w czasopiśmie „Rocznik Józefowski” jest bezpłatne, a Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikowaniem.
Redakcja nie gwarantuje honorariów wydawniczych.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Autor zobowiązany jest przesłać materiał do publikacji zgodny z wymogami określonymi w załączniku „Instrukcja dla Autorów”. W razie niespełnienia wymogów formalnych Redakcja zastrzega sobie prawo odesłania materiału Autorowi celem dokonania niezbędnych poprawek.

2.Prawa autorskie

Autor, przekazując materiał do publikacji, udziela wydawcy „Rocznika Józefowskiego” niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich w zakresie niezbędnym do opublikowania przekazanego materiału w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.  

3. Ghostwriting, guest authorship oraz plagiaty

Redakcja „Rocznika Józefowskiego” oczekuje od Autorów poszanowania standardów naukowych oraz etycznych.

Z ghostwritingiem mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (lub honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/współautorem publikacji.
(Źródło: M inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Wyjaśnienie dotyczące ghostwriting)

Z plagiatem mamy do czynienia wówczas, gdy Autor w swojej publikacji zamieszcza cudzy utwór lub jego część bez podania źródła.
Z autoplagiatem mamy do czynienia wówczas, gdy Autor w publikacji zamieszcza wcześniej publikowane fragmenty swoich utworów bez podania ich źródła.

Instrukcja dla Autorów

1.Wymagania podstawowe

Tekst i materiał ilustracyjny należy dostarczyć do redakcji „Rocznika Józefowskiego” w jednym egzemplarzu (wydruk).
Tekst opracowany w edytorze tekstu Microsoft Word 97 i późniejsze (.doc, .docx).
Tekst i materiał ilustracyjny muszą być w oddzielnych plikach (zdjęcia w formacie JPG, TIFF lub PSD).
Do wydruku należy dołączyć opisaną płytę CD/DVD (tytuł, pełne imię i nazwisko Autora, data wysłania) z tekstem zgodnym zwydrukiem.

Czcionka tekstu głównego – Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.
Tytuł – czcionka Times New Roman 16 pkt.
Śródtytuły – czcionka Times New Roman 14 pkt.

Maksymalnie dwustopniowa struktura tekstu – rozdziały, punkty bez wyróżnień (podkreślenia, pogrubienia, drukowane litery itp.).
Na końcu pliku tekstowego należy podać pełne imię i nazwisko Autora (bez tytułów i stopni naukowych) oraz notę o Autorze (ok. 1000 znaków).

2.Szablon artykułu

Przypisy dolne – czcionka Times New Roman 10 pkt.
Na końcu każdego przypisu – kropka.

Odwołania do literatury – tylko w przypisach dolnych wg wzorca:
J. Wiercińska, Andriolli. Opowieść biograficzna, Warszawa 1981, s. 6.
Powtórzenie z tego samego źródła:
J. Wiercińska, Andriolli..., dz. cyt., s. 452.
Powtórzenie z tego samego źródła następujące po sobie:
Tamże, s. 453.

Odwołanie do artykułu z czasopisma:
B. Balke, Okolice Otwocka w pradziejach, „Mazowsze”, nr 2/94, s. 43.

Odwołanie do artykułu z druków zwartych:
R. Lewandowski, 2011, Brzegi Andriollego – styl i jego twórcy, w: Mijające krajobrazy Polski, red. P. Ajdacki, Otwock 2011.

W przypadku kilku odwołań w jednym przypisie – każde odwołanie należy oddzielić średnikiem.

Tekst w języku obcym, zwroty obcojęzyczne – kursywą.
Cytaty – w cudzysłowach, bez kursywy.

Na końcu artykułu – pełne imię i nazwisko Autora (bez tytułów i stopni naukowych), nota o Autorze (do 1000 znaków) oraz literatura i wykaz stron WWW w układzie alfabetycznym i wg szablonów poniżej.
Literatura:
Wiercińska J., Andriolli. Opowieść biograficzna, Warszawa 1981.
Strony WWW:
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939:
http://polski.mapywig.org/news.php [dostęp 27.08.2015]

Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim i / lub angielskim (do 1500 znaków) z wykazem słów kluczowych (w języku polskim i / lub angielskim) do zamieszczenia w elektronicznej bazie danych.  

Teksty w języku angielskim powinny być sprawdzone przez native speakera.

3.Szablon noty biograficznej / biogramu

Szablon noty biograficznej / biogramu (zamieszczanych w Józefowskim Słowniku Biograficznym) powinien spełniać opisane powyżej wymagania z uwzględnieniem szczegółów zapisanych poniżej.
   
Nota biograficzna / biogram muszą być zapisane w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz powinny zawierać elementy w określonej kolejności.

Imię  / imiona i nazwisko (nazwiska, pseudonimy), data, miejsce (miejscowość i / lub nazwa powiatu) urodzenia i / lub informacja o śmierci (data, miejsce).

Ukończone szkoły: podstawowa (miejscowość), średnia (rodzaj, miejscowość, rok ukończenia).

Studia (uczelnia), wydział (nazwa), specjalizacja (nazwa dyscypliny), rok ukończenia, temat pracy dyplomowej i / lub studia podyplomowe, ważniejsze kursy, kariera naukowa (temat rozprawy doktorskiej, stopień i tytuł naukowy, wybrane publikacje).
Praca zawodowa (miejsce pracy, lata, stanowiska), osiągnięcia zawodowe.

Działalność społeczna (fundacje, stowarzyszenia, partie, okres, pełnione funkcje, formy aktywności, wykonywane czynności).  

Szczególne osiągnięcia w pracy / pracy naukowej i działalności społecznej.
Odznaczenia, honorowe tytuły, wyróżnienia, dyplomy.

Stan cywilny, miejsce / miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości) i / lub miejsce śmierci, pochowania.
Szablon biogramu powinien spełniać opisane powyżej wymagania z uwzględnieniem szczegółów zapisanych poniżej.
Szablon biogramu musi być dwustopniowy tj. musi zawierać notę biograficzną oraz opis biegu życia.

Bieg życia powinien być opisany chronologicznie, uwzględniać wychowanie, (m.in. informacje dot. narodowości, wyznania, rodziców, rodzeństwa), wykształcenie, najważniejsze fakty z życia osobistego, zawodowego i publicznego.
Bieg życia powinien łączyć fakty z życia osobistego, zawodowego i wykazywać ich wpływ na życie publiczne m.in. lokalnej społeczności.
Bieg życia powinien uwzględniać dorobek życiowy (zawodowy, naukowy) postaci i jego znaczenie dla współczesnych i potomnych.

Bieg życia powinien opierać się na udokumentowanych faktach, a stawiane przez Autora hipotezy muszą być wyraźnie zaznaczone. 
Publikacja biogramu powinna być m.in. wsparta materiałami ikonograficznymi oraz powinna zawierać wskazówki archiwalne.

Redakcja „Rocznika Józefowskiego” oczekuje od Autorów poszanowania standardów naukowych oraz etycznych dlatego noty biograficzne / biogramy powinny zawierać rzeczowe i merytoryczne informacje świadczące dodatnio, jak i ujemnie o danej postaci.

4.Szablon noty o Autorze / informacji o Autorze

Noty o Autorze / informacje o Autorze zamieszczane są na końcu publikowanego tekstu.

Szablon noty o Autorze  (do pół strony maszynopisu, ok. 1 000 znaków – czcionka Times New Roman 10 pkt.) powinien zawierać elementy noty biograficznej bez przypisów.

Szablon informacji o Autorze  (krótkie info, ok. 200 znaków – czcionka Times New Roman 10 pkt.) powinien zawierać najistotniejsze dla odbiorcy elementy noty biograficznej bez przypisów.