Rocznik Józefowski

Redakcja „Rocznika Józefowskiego” i Fundacja Andriollego

we współpracy z Radą Miasta Józefowa,

Towarzystwem Przyjaciół Józefowa oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Józefowie,

pod Honorowym Patronatem

Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa

zapraszają do udziału

w konkursie genealogicznym „Dzieje mojej rodziny”

 

Regulamin konkursu

Konkurs genealogiczny „Dzieje mojej rodziny” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych.

Organizatorami konkursu są Redakcja „Rocznika Józefowskiego” i Fundacja Andriollego we współpracy z Radą Miasta Józefowa, Towarzystwem Przyjaciół Józefowa oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Józefowie.

Inicjatorem, pomysłodawcą i głównym Organizatorem konkursu jest Redakcja „Rocznika Józefowskiego”.

Rosnącemu od lat zainteresowaniu historią i architekturą towarzyszy poznawanie losów osób, rodzin oraz całych pokoleń. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego Uczestników do poznania przeszłości swoich przodków, do dbałości o rodzinne pamiątki, fotografie, dokumenty oraz budowanie i umocnienie więzi międzypokoleniowych i społecznych.

Cel edukacyjny zakłada odczytywanie historii lokalnej i powszechnej z perspektywy „losów mojej rodziny”.

Dobór i kryteria oceny prac konkursowych

Zadaniem Uczestników konkursu jest przedstawienie dziejów rodziny w dowolnej formie plastycznej jako drzewo genealogiczne lub jako wywód przodków.

Drzewo genealogiczne lub wywód przodków powinny zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie Autora).

W pracach konkursowych nie są wymagane materiały oryginalne (np. zdjęcia fotograficzne). Zaleca się zamieszczanie kopii zdjęć i dokumentów.

Kryteria oceny prac konkursowych:

- forma plastyczna,

- liczba pokazanych pokoleń,

- informacje o każdej z opisanych osób (imię i nazwisko, nazwisko rodowe, ewentualnie przydomek, data urodzenia i zgonu, datę i miejsce ważnego wydarzenia w życiorysie np. ślub; dodatkowo można uwzględnić: zawód, urzędy, godności, tytuły, udział w ważnych wydarzeniach dziejowych i lokalnych),

- wykorzystane materiały i źródła (np. pamiątki, fotografie, pamiętniki i kroniki rodzinne, załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów oraz innych wydarzeń rodzinnych, prawidłowe określenie stopnia pokrewieństwa poszczególnych członków rodu),

- fotografie poszczególnych osób.

Ocena prac i nagrody

Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

A - uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum,

B - uczniowie szkół średnich i ponadgimnazjalnych,

C - osoby dorosłe,

z uwzględnieniem dwóch kategorii:

kategoria I - drzewo genealogiczne,

kategoria II - wywód przodków.

Nagrody zostaną ufundowane dla trzech laureatów konkursu w każdej grupie wiekowej, których prace uzyskają najwyższą punktację.

Oceny dokona Jury złożone z historyków, genealogów, plastyków i przedstawicieli Organizatorów.

Organizatorzy nie wykluczają przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz pokonkursowa wystawa nastąpi podczas uroczystości Imieniny Miasta Józefowa (marzec 2016).

Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej „Rocznika Józefowskiego” www.rocznikjozefowski.pl oraz zostanie przekazana do lokalnych mediów.

Instrukcja dla Uczestników

Prace w formacie  nie większym niż 100 x 70 cm należy dostarczyć do dnia 31 grudnia 2015 r. do Biura Rady Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (Budynek „B”), 05-420 Józefów.

Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę z dopiskiem „Konkurs genealogiczny” zawierającą formularz zgłoszenia do konkursu genealogicznego „Dzieje mojej rodziny”.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w imieniu głównego Organizatora udziela p. Urszula Celińska, tel. +48 503 448 219.

Wybrana literatura oraz linki

Bąkała K., Genealogia. Praktyczny poradnik, Warszawa 2007.

Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, t. I-II. Nowaczyk M., Poszukiwanie przodków, Warszawa 2005.

Prinke R.T., Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1986. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902, t. I-XV.

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych , Kraków 1992-1994, t. I-X.

Archiwum Głównym Akt Dawnych
http://www.agad.archiwa.gov.pl/genealogia/poradnik.pdf
Miesięcznik genealogiczny
http://www.moremaiorum.pl/
PL-SOFT s.c.
http://www.pl-soft.pl/genealogia.html
Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
http://www.biblioteka.jozefow.pl/

 

pdfFormularz zgłoszenia do konkursu genealogicznego „Dzieje mojej rodziny”